MENUZOEKEN

De aanmelding

Als de CAT een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven, kunnen ouders hun kind aanmelden op de Horizon. Namens het bevoegd gezag bepaalt de directeur of het kind toegelaten kan worden en wanneer.
De toelating vindt plaats op twee vaste momenten in een schooljaar. Dat betekent:
aan het begin van het schooljaar (direct na de zomervakantie) en begin januari (na de kerstvakantie).

 

Daarna moeten kinderen wachten tot het begin van het nieuwe schooljaar. Alleen in zeer dringende gevallen kan de directeur van de Horizon beslissen dat daarvan afgeweken wordt. Dat geldt ook voor plaatsing tussen de genoemde data.