MENUZOEKEN

Medezeggenschapsraad

  
De medezeggenschapsraad (MR) van de Horizon bestaat uit 6 leden die allen zijn gekozen. De MR geeft de directie van de school gevraagd en ongevraagd advies over zaken die op school spelen. Daarnaast heeft de directie op een aantal beleidsterreinen toestemming van de MR nodig om de plannen te kunnen uitvoeren. Deze bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschapsraden Scholen.
De MR van de Horizon wil op positief-kritische wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school en het onderwijs. Zij wil vanuit een actieve houding meedenken en stimuleren.

Omdat onze school met veel andere scholen onder het bestuur van mijnplein valt, is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR komen zaken aan de orde die alle scholen betreffen. Ook in de GMR is de Horizon vertegenwoordigd.

 

Leden MR

Namens de ouders:
Alex Hondshorst,  Sanne Marsman (voorzitter), Maaike Veenvliet
Namens het team:
Esmé ten Harkel, Colette Koggel (secretaris) en Wilma Tijink

 

Lid GMR

Margot Veldkamp (namens school)
 

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: mrhorizon@mijnplein.nl