-->
MENUZOEKEN

De school

 

Ruimte voor talent ...

De Horizon is een school voor speciaal basisonderwijs, waar kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Om dit te bereiken zoeken we aansluiting bij de individuele talenten van het kind. We doen dit door ruimte te bieden voor verschillende manieren van leren in een inspirerende leeromgeving die het zelfvertrouwen laat groeien. Sleutelwoorden binnen ons onderwijs zijn: afstemmen, samenwerken, vertrouwen, competentie en autonomie. Het team bestaat uit (onderwijs)specialisten die dit proces professioneel ondersteunen.
Op de Horizon creëren we een cultuur waarin kinderen, ouders en teamleden zich met elkaar verbonden weten.
Het allerbelangrijkste is dat de leerlingen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.
SBO de Horizon … Ruimte voor talent!

Stamgroepen

Leerlingen zitten bij ons op school in een stamgroep. Stamgroepen zijn te vergelijken met de groepen op een basisschool. In die stamgroep krijgen kinderen les in alle vakken, behalve lezen, rekenen en spelling. Voor die vakken gaan ze naar een niveaugroep.
Bij de indeling van de stamgroepen speelt de leeftijd een belangrijke rol. Daarnaast kijken we naar de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften.
De stamgroepen zijn ingedeeld in kleuters, onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen zoveel mogelijk met leeftijdsgenootjes in een groep zitten, hanteren we globaal de volgende indeling:
kleutergroep: 4 t/m 7 jaar
onderbouw: 6 t/m 8 jaar
middenbouw: 8 t/m 10 jaar
bovenbouw: 10 t/m 13 jaar

Niveaugroepen

Vooral bij rekenen, lezen en spelling verschilt de ontwikkeling per kind. Niet ieder kind in een stamgroep is even ver. Ieder kind heeft sterke en zwakkere kanten. Voor de een is lezen geen probleem, maar wel het rekenen. Voor een ander is dat misschien net andersom. Daarom werken we vanaf Onderbouw 2 met niveaugroepen voor de vakken lezen, rekenen en spelling.
In een niveaugroep sluit de leerstof goed aan bij wat kinderen al kunnen. Dat zorgt dat het leren goed lukt, dat kinderen er plezier aan beleven en succes ervaren. Ze voelen zich competent en dat geeft zelfvertrouwen. In een niveaugroep werkt de leerkracht met twee of drie instructiegroepjes om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau. De niveaugroepen worden twee keer per jaar ingedeeld. Bij het indelen spelen vorderingen, toetsresultaten en het advies van de niveaugroepsleerkracht een belangrijke rol.
Als het aanbod van de niveaugroep niet meer goed aansluit omdat een kind zich sneller dan anderen ontwikkelt, kan het doorgaan naar een volgende niveaugroep. Het tempo waarin het kind vordert, is afhankelijk van mogelijkheden en ook van werkhouding.

Taalonderwijs vindt in de stamgroepen plaats. Ook daar wordt het aanbod afgestemd op ieders mogelijkheden.

Hoe ziet de dag er uit?

De dag begint in de stamgroep. Al snel daarna begint de niveaugroep rekenen, vervolgens is er lezen en tenslotte de niveaugroep spelling. Daarna is het pauze en de rest van de dag is ieder kind in de eigen stamgroep. Daar krijgt het alle andere vakken, zoals taal, schrijven, muziek, kanjertraining, wereldoriëntatie enz.

Gymlessen krijgen de kinderen deels van de vakleerkracht gym en deels van de eigen leerkracht.

Kleutergroep

In onze kleutergroep kunnen kinderen van 4 tot en met 6 jaar, die een ontwikkelingsachterstand hebben, geplaatst worden.
Het dagprogramma lijkt heel sterk op wat een basisschool doet, maar de manier waarop is intensiever en kinderen krijgen specifieke ondersteuning bij hun taken en hun leren. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling, voor de motorische ontwikkeling en voor het samenspelen en samenwerken.

Als blijkt dat de Horizon niet de school is waar het kind zich het beste verder kan ontwikkelen, wordt er - in overleg met de betrokkenen - gekeken welke plek beter aansluit bij het kind.

Kanjerschool

De Horizon is een Kanjerschool. Wij geven in alle groepen Kanjertraining. De kinderen leren zo wat prettig gedrag is voor jezelf en anderen. Ze leren ook hoe je op een goede manier kunt reageren op gedrag dat je niet prettig, vervelend of zelfs bedreigend vindt. Dat maakt kinderen weerbaar.
De Kanjertraining gaat uit van het positieve. Goed gedrag (de witte pet) wordt steeds benoemd en krijgt veel waardering. Het wordt op die manier aantrekkelijk om je zo te gedragen.
Omdat we door de hele school aandacht hebben voor de Kanjerregels is er veel aandacht voor omgaan met elkaar op een goede manier.
Overal in de school hangen deze regels.
Gedrag wordt benoemd met kleuren:
Zwart gedrag (de zwarte pet) is de baas spelen en soms pesten. Je doet niet aardig en sluit andere kinderen buiten. Je houdt geen rekening met anderen.
Wit gedrag (de witte pet) is heel positief. Je bent aardig voor anderen, betrekt anderen erbij en helpt als dat nodig is. Je reageert op een prettige manier.
Rood gedrag (de rode pet) is meelopen. Je lacht anderen uit en pest kinderen. Je zegt dingen die niet grappig zijn en anderen kwetsen.
Geel gedrag (de gele pet) is teruggetrokken, soms klagerig. Kinderen met geel gedrag zijn niet weerbaar.
De Kanjertraining mag alleen gegeven worden door leerkrachten die de opleiding tot Kanjertrainer hebben gevolgd. Alle teamleden van onze school hebben die opleiding gedaan en zijn Kanjertrainer.

Rots & Water training 

Op SBO De Horizon vinden wij het belangrijk dat kinderen zich voldoende weerbaar voelen. Dat kinderen zich bewust zijn van zichzelf in contact met anderen en leren om stevig te kunnen gaan staan. Daarom geven wij Rots en Water in de groepen O1 t/m B2.

Rots en Water is een weerbaarheidstraining. De bouwstenen van het programma zijn: zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en in actie kunnen en durven komen. De kinderen leren middels spel, korte reflecties en een verwerking om afhankelijk van de situatie te kiezen voor een Rots- of Wateractie.


Rots staat voor de kracht in jezelf. Het betekent de stem van je hart volgen. Weten

waar je voor staat en daar naar handelen.

In de training zeggen we: Ik kan voor mezelf opkomen, ik kan mezelf verdedigen, ik kan mijn eigen keuzes maken.    

 

Water staat voor communicatie. Het betekent naar buiten gericht zijn, samenwerken

en spelen met andere mensen. Vanuit je kracht soepel in de stroom van het leven meegaan.

In de training zeggen we: Ik kan overleggen, ik kan vrienden maken, ik kan samenwerken.

 

Wat levert het op?

We leren kinderen om zowel in mentaal als fysiek opzicht steviger op hun voeten te staan, met als uiteindelijk doel:

· meer zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing

· krachtiger eigen keuzes kunnen maken

· minder last hebben van sociale problemen (zoals pesten, uitsluiting, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag)

· vergroten communicatieve en sociale vaardigheden 

· beter om kunnen gaan met conflicten

Schoolregels

Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich op hun gemak voelen op school en dat de school veilig is. Dat bereiken we door in alle groepen te werken met de Kanjertraining, door aandacht voor voorspelbaarheid en structuur en door uitgebreid toezicht bij het buitenspelen.
Maar ook regels dragen bij aan duidelijkheid en een veilig gevoel.
De school hanteert vijf hoofdregels die aangeven wat voor gedrag belangrijk is. Ze zijn positief geformuleerd, dat wil zeggen dat ze aangeven welk gedrag goed is. We zeggen dus niet wat er allemaal niet mag.
Vijf regels zijn er ook niet veel. Daardoor zijn ze voor iedereen gemakkelijk te onthouden.
De vijf regels luiden:
- We zijn aardig voor de ander
- We zijn zuinig op alle spullen
- We letten op onze woorden
- We houden het netjes in en om de school
- We zorgen ervoor dat iedereen rustig kan werken

Bouwen aan een Adaptieve School

De Horizon is een zogeheten BAS-school. Dat betekent dat we in de hele school op dezelfde manier werken aan dingen die voor het leren en het welbevinden van kinderen van belang zijn. Die werkwijze is vastgelegd en wordt ieder jaar geëvalueerd. Het gaat om afspraken over:
• het pedagogische klimaat in de school en in de groep
• betrokkenheid, zelfstandigheid en zelfsturing van kinderen
• de wijze van instructie geven en afstemmen op de leerling
• de samenwerking tussen kinderen (coöperatief leren)
• de samenwerking binnen het team als lerende organisatie
Voor onze leerlingen is het heel plezierig en duidelijk dat alle leerkrachten op dezelfde manier handelen. Dat maakt het voorspelbaar. Tegelijk zorgen we er als school voor dat de kwaliteit van ons onderwijs hoog blijft door ieder jaar de afspraken langs te lopen en zo nodig bij te stellen.
Zes ontwikkellijnen vormen de bouwstenen voor BAS:
• Structuur
• Interactie
• Zelfstandige leerhouding
• Instructie en feedback
• Samenwerking
• Planningssystemen en administratie

Visie op extra hulp

Voor de vakken lezen, rekenen en spelling werken wij met niveaugroepen. Kinderen krijgen lesstof op het niveau dat ze aan kunnen. De niveaugroepen zijn klein en er wordt gewerkt in instructiegroepen. Kinderen krijgen zo onderwijs op maat.
Omdat kinderen op deze manier de leerstof goed aan kunnen, krijgen ze een gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Ons uitgangspunt is dan ook dat het leren lezen, rekenen en taal zoveel mogelijk in deze niveaugroepen moet gebeuren. Extra hulp buiten de groep geeft kinderen gauw het gevoel dat hun prestaties nog niet voldoende zijn: ze hebben immers extra hulp nodig.
Een uitzondering maken we voor het lezen. Kunnen lezen is essentieel. Als het lezen niet goed op gang komt, krijgt een kind al snel extra leesbegeleiding van een leesspecialist.

Op onze school kunnen we een aantal vormen van specialistische hulp bieden:
- speciale leesbegeleiding
- logopedie
- motorische remedial teaching
- fysiotherapie
- sociale vaardigheidstraining
- spelbegeleiding (leren spelen)
- speltherapie
- faalangstreductietraining

Meer informatie over de school kunt u in de schoolgids vinden!