MENUZOEKEN

Verwijdering

Soms is het voor een school onmogelijk om nog verder te gaan met een leerling. Dan is er de mogelijkheid om over te gaan tot verwijdering. Mogelijke aanleidingen om over te gaan tot verwijdering zijn:
  • Meerdere malen van schorsing hebben onvoldoende effect.
  • De veiligheid van medeleerlingen en/of medewerkers is ernstig in gevaar.
  • Voor een betere toekomst van de leerling is het beter dat hij of zij op een andere school onderwijs volgt.

 

De Wet op het Primair Onderwijs stelt over verwijdering het volgende: Artikel 40 Toelating en verwijdering van leerlingen
  • De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De toelating tot de school is niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.
  • Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan.