MENUZOEKEN

Schorsing

Artikel 40c WPO maakt schorsing mogelijk. De inspectie houdt toezicht op de naleving door de school van de wettelijke voorwaarden. Schorsingen van meer dan een dag moeten bij de inspectie gemeld worden. Een schorsing mag maximaal een week (5 dagen) duren.

 

Ernstige incidenten kunnen aanleiding zijn dat een school overweegt om over te gaan tot schorsing. Te denken valt aan:
  • Bedreigingen door ouders/verzorgers van een leerling
  • Herhaaldelijke les- en ordeverstoring
  • Wangedrag of bedreiging tegenover medewerkers en/of leerlingen
  • Diefstal, beroving, afpersing
  • Geweldpleging

 

Een schorsing is een stevige maatregel die soms nodig is, maar die we liever niet opleggen. De Horizon hanteert daarom naast de formele schorsing waarbij leerlingen een of meer dagen niet op school mogen komen ook een zogeheten interne schorsing. Die maatregel kunnen we nemen bij lichtere misdragingen en houdt in dat leerlingen een dag of een dagdeel buiten hun groep bezig zijn om duidelijk te maken dat hun gedrag niet geaccepteerd wordt. Ze zijn dan wel met onderwijstaken bezig. Ouders worden altijd geïnformeerd als deze maatregel wordt genomen en horen dan ook wat de aanleiding is geweest.